Jak prowadzić spółkę offshore

 • Właścicielem spółki offshore (IBC - International Business Company) mogą być osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami kraju rejestracji i nie maja stałego pobytu w tym kraju.
 • Dyrektorami IBC mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 • IBC - spółka offshore może prowadzić wszelką działalność dozwoloną prawem w każdym kraju na świecie pod warunkiem, że nie łamie ona również prawa jurysdykcji w której została zarejestrowana.
 • Świadczenie usług w takich dziedzinach jak: bankowość, ubezpieczenia, reasekuracji, usługi brokerskie itd. wymaga licencji.
 • Nazwa spółki offshore powinna być sprawdzona na powtarzalność lub podobieństwo w rejestrze zarejestrowanych przedsiębiorstw.
 • Nazwa firmy offshore musi kończyć się wyrazami „Limited”, „Corporation”, „Incorporated”, "Society Anonyme", "Sociedad Anonima", "Altiengesellschaft" lub ich skrótami „Ltd.”, „Corp”, „Inc”, „SA”, „CO”, „AG”).
 • Nazwa spółki offshore nie może zawierać wyrazów: Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Municipal, Royal, Trust Company, Trustee Company i inne słowa lub frazy, które mają takie same lub podobne znaczenie.
 • IBC może być zarejestrowana w dowolnym języku (pod warunkiem przedłożenia wersji poprawnie sporządzonej w języku angielskim).
 • IBC może posiadać siedzibę poza krajem rejestracji.
 • IBC nie podlega opodatkowaniu z tytułu zysków z działalności prowadzonej poza krajem swojej jurysdykcji.
 • Zabronione jest przeprowadzenie jakichkolwiek transakcji z rezydentami kraju rejestracji, a także nabycie tam nieruchomości.
 • Zabronione jest świadczenie usług udostępnienia adresu prawnego dla innych firm.
 • Spółki offshore są zwolnione z obowiązku przeprowadzenia audytu, prowadzenia księgowości, sporządzenia rocznych zeznań podatkowych i przygotowania rocznych sprawozdań finansowych.
 • Wymagany jest przynajmniej 1 dyrektor, bez potrzeby stałej rezydencji. Dozwolone jest rejestrowanie osób prawnych jako dyrektorów. Nie ma publicznego rejestru dyrektorów. Spotkania zarządu nie są wymagane. Dyrektorem i udziałowcem spółki offshore może być ta sama osoba.
 • W spółkach IBC wymagany jest przynajmniej 1 akcjonariusz. Spółka powinna wyemitować akcje na okaziciela bądź imienne. Nie ma publicznego rejestru udziałów. Dopuszcza się udziały bez wartości nominalnej. Podczas gdy część lub wszyscy akcjonariusze są udziałowcami nominowanymi ostateczna własność beneficjalna udziałów nie musi być zadeklarowana władzom w offshore.
 • Walne zgromadzenia akcjonariuszy IBC oraz/lub zebrania dyrektorów mogą odbywać się w dowolnym kraju (mogą to być inne strefy offshore) w dowolnym czasie z możliwością prowadzenia ich za pośrednictwem pełnomocnika.
 • Wymagany jest zarejestrowany rezydent/przedstawiciel.
  Dozwolone jest korzystanie z nominowanych akcjonariuszy i dyrektorów.
 • Brak minimalnego wymogu kapitałowego.
 • Otwarcie rachunku bankowego - oddzielny serwis, który może zamówić jak właściciel spółki, tak i osoba prywatna.

Comments are closed.