Doradztwo prawne dla klientów

Prawno-księgowe aspekty prowadzenia sporów sądowych

Efektywność, niskie koszty, szybkość postępowania, odliczenia podatkowe- czynniki zachęcające do rozpoczęcia procesu sądowego w Anglii

 

Zdaje się, że większość z nas, co do zasady unika czynnego uczestniczenia w sporach sądowych, mimo, iż nie musi to przecież oznaczać jedynie negatywnych konsekwencji, a często właśnie wiąże się z wykonywaniem przysługujących nam praw i egzekwowaniem należnych nam wierzytelności.
Firma Financial Republic oferuje kompleksową pomoc przy inicjowaniu postępowań sądowych, jak też przy ich skutecznym prowadzeniu.  Firma prowadzi również doradztwo na etapie postępowania przedsądowego oraz samej egzekucji wyroku.

Wielka Brytania, charakteryzuje się systemem prawnym, common law, a więc opartym na prawie precedensu oraz na zasadzie słuszności, a także dominującej roli Sędziego, który w zależności od szczególnych okoliczności danej, konkretnej sprawy wydaje wyrok.

W związku z tym, system prawa angielskiego diametralnie różni się od systemu prawa kontynentalnego panującego w Polsce, a co za tym idzie reżim prawa proceduralnego regulujący główne normy prawa procesowego jest także całkowicie inny. Te właśnie odmienności pozwalają na szybsze i efektywniejsze rozpoczynanie i prowadzenie sporów sądowych, w tym odzyskiwania należności pieniężnych.

Z pewnością wiele osób w trakcie prowadzenia działaności gospodarczej lub też po prostu w życiu prywatnym wielokrotnie odrzucało pomysł wszczynania sporów sądowych, właśnie ze względu na wysokie koszty postępowania, niezrozumienie procedur czy też przewlekłość samego postępowania.  Jednakże prowadzenie postępowań sądowych w Anglii z pewnością powinno rodzić więcej nadziei niż lęków.

Mimo posiadania dłużników, którzy niewłaściwie wykonali zawartą z nami umowę lub w ogóle jej nie wykonali, jesteśmy raczej niechętni do egzekwowania naszych praw na drodze sądowej. Takie nastawienie jest niesłuszne, bowiem przez naszą bezczynność po pierwsze powodujemy utrwalanie się niepożądanych zachowań, czego rezultatem jest fakt, iż dłużnik pozostaje bezkarny, a po drugie narażamy się na poniesienie straty finansowej, bowiem nie dochodzimy, tego, co de facto nam przysługuje i winno być po prostu nasze.

Przecież to, dlatego pewne normy prawne są stanowione w taki a nie inny sposób, by móc je później egzekwować w przewidzianych sytuacjach. Powinniśmy wszak posłużyć się wszelkimi dostępnymi narzędziami prawnymi, tak by w pełni skorzystać z przysługujących nam praw.  Bowiem, jeśli nasza wierzytelność jest w pełni uzasadniona i wymagalna, rozpoczęcie procedury sądowej i właściwe jej przeprowadzenie w większośći przypaków, może nam przynieść jedynie wymierne korzyści, przede wszystkim natury finansowej.

Szybkość postępowania, jego efektywność oraz relatywnie niskie koszty sądowe w przeciwieństwie do norm panujących w Polsce, niewątpliwie stanowią czynniki zachęcajace do rozpoczęcia procesu sądowego w Anglii. Dodatkowo w Anglii bardzo rozpowszechnioną formą inicjowania postępowań sądowych jest wysyłanie pozwu on line (Money Claim On Line), gdzie koszty sądowe ograniczone są do minimum.

Ponadto w Wielkiej Brytanii dostępnych jest wiele form egzekucji wyroku, takie jak chociażby sukcesywna egzekucja z zarobków dłużnika, zajęcie majątku ( ruchomego lub ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości) czy też zaspokojenie wierzytelności poprzez pobranie środków z konta bankowego dłużnika. Należy pamiętać, iż im więcej informacji posiadamy o dłużniku tym lepiej np. znamy jego miejsce pracy lub chociaż nazwę pracodawcy czy też mamy wiedzę o składnikach posiadanego majątku.

Pamiętajmy także, że wyrok uzyskany w Anglii możemy z łatwością wyegzekwować w Polsce, jeśli wiemy, iż dłużnik tam posiada swój majątek. Także wyrok wydany przez Sąd polski, może być wykonany na terenie Wielkiej Brytanii, jeśli wiemy, iż dłużnik właśnie tutaj obecnie przebywa i osiąga przychody.

 

CENNIK

Porady prawne: Zlecenie sprawy rozpoczyna bezpłatna wstępna konsultacja, w trakcie której oceniamy zakres koniecznej pomocy jak również jej koszt.

Opisz Swoją sprawę wycenę otrzymasz do 24h
legaldept[at]accountancylondon.co

Podczas konsultacji ustalamy sposób wynagrodzenia: wynagrodzenie ryczałtowe lub rozliczenia w systemie godzinnym. Wynagrodzenie zryczałtowane jest stosowane w sprawach, w których można z góry określić przypuszczalny zakres prac i ich wymiar czasowy.

 

Skontaktuj sie z Naszymi prawnikami, poznaj Swoje prawa, Skontaktuj sie z naszymi prawnikiami juz dzis!
Financial Republic uslugi prawne po Polsku w UK